Pravidla

Projekt „Gambrinus cup“ („Projekt“) je projekt na podporu amatérských šipkařských týmů v České republice, který spočívá v organizaci více kolového šipkařského turnaje, v němž budou týmy soutěžit o ceny poskytnuté společností Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 453 57 366, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 227 („Garant“), jmenovitě pivovarem Gambrinus.

Projekt bude probíhat na území České republiky v určených místech v období od 2. 10. 2023, a s jeho organizací bude Garantovi pomáhat Unie šipkových organizací České republiky z.s ., spolek se sídlem Za školou 178, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO: 69154431, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. L 3636 (“Organizátor “).

Projekt cílí na aktivaci šipkařské komunity v Česku, ve snaze rozšířit tuto zábavu v provozovnách s propagací značky piva Gambrinus.

Projektu se může zúčastnit každý amatérský šipkařský tým složený ze 3-5 hráčů (každý hráč musí být starší 18 let a plně svéprávný), který splní následující požadavky:

  • zaregistruje se ve stanoveném čase před začátkem turnaje s potřebným počtem členů týmu na webové adrese https://www.gambrinuscup.cz/registrace

členy týmu mohou být:

  • § osoby, které nejsou registrovány u Organizátora (UŠO), příp. jiné šipkařské organizace;
  • § osoby, které jsou registrovány u Organizátora v kategorii „amatér“;
  • § osoby, které jsou registrovány u Organizátora v jiné kategorii než „amatér“ a nemají k začátku Základní části Projektu výkonnostní kategorii vyšší než C (hráči registrovaní u Organizátora, kteří mají v daném kalendářním roce výkonnostní kategorii A nebo B se nemohou Projektu účastnit, jelikož Projekt je určen na podporu amatérských šipkařských týmů).

V každém týmu musí být alespoň 1 osoba, která buď není registrována u Organizátora (UŠO), příp. jiné šipkařské organizaci, nebo je registrována u Organizátora (UŠO) v kategorii „amatér“

náklady na hru v hracím automatu si hradí každý hráč / tým sám – základní část a semifinále). Každý hráč obdrží po odehrání dílčího turnaje 1 sklenici piva (0,5 l) Gambrinus 10, pokud není stanoveno v dané provozovně jinak.

Tým si při registraci volí pro komunikaci s Garantem a Organizátorem a řešení administrativních záležitostí spojených s Projektem kapitána týmu, jehož kontaktní údaje musejí být uvedeny v rámci registrace.

V rámci registrace si také musí každý tým zvolit některou z provozoven zapojených do Projektu, v níž se zúčastní základního kola turnaje.

Projekt probíhá formou turnaje, který se skládá ze 3 částí (základní část, semifinále, finále), přičemž v každé části budou týmy soutěžit podle skupin, do nichž byly rozlosovány (semifinále a finále) a v základní fázi dle provozovny, kterou si vybraly pro účast v základním kole při registraci.

Ve všech třech fázích turnaje musí tým nastoupit minimálně ve dvou hráčích.

Pravidla pro jednotlivé části turnaje jsou uvedena níže. Pokud by některou situaci níže obsažená pravidla neupravovala, posoudí se dle pravidel Organizátora dostupných na www.sipky.org.

ZÁKLADNÍ ČÁST

V základní části budou týmy soutěžit ve skupinách čítajících ideálně 3 – 5 týmů v závislosti na provozních možnostech provozoven, které si vybraly pro účast v základní části. Každý tým odehraje ve své skupině 5 dílčích turnajů. 4 turnajů základních a 1 finále hracího místa. Do tabulky se týmu započítávají 3 nejlepší umístění (ze 4) v základních turnajích a finálový turnaj základní části, který je bodován dvojnásobně.

Termíny dílčích turnajů určuje Organizátor ve spolupráci s provozovnou, kterou si tým vybral pro účast v základní části s tím, že mezi jednotlivými turnaji je obvykle 14 denní interval.

Dílčí turnaje se hrají formou „High Score“ hry, v níž každý hráč odehraje 7 kol po 3 šipkách a body, které nahází v jednotlivých kolech se sčítají (dále jen „Leg“ jakožto šipkařské označení 1 hry).

Do turnaje základní části může tým nastoupit min. se 2 a max. se 4 hráči.

Soupisku je možné upravovat nejpozději do začátku 5. kola v základní části. Změny poté nejsou možné. Nahradit současného hráče na soupisce je možné pouze v situaci, kdy hráč nezasáhl do žádného dílčího turnaje. 

V každém dílčím turnaji odehraje každý hráč 3 Legy, přičemž body ze všech 3 legů se sčítají. Součet bodů 3 hráčů z každého týmu, kteří v příslušném dílčím turnaji získali nejvíce bodů, tvoří součet bodů, které získal příslušný tým v daném dílčím turnaji.

Porovnáním součtu bodů, které získaly jednotlivé týmy ve skupině v dílčím turnaji, je určeno jejich pořadí v tomto dílčím turnaji (prvním je tým, který získal nejvíce bodů atd.). V případě, že vícero týmů získá v dílčím turnaji stejný počet bodů, určí se jejich pořadí dle počtu bodů hráčů z těchto týmů, kteří měli 3. nejlepší nához v dílčím turnaji (vyšší nához znamená lepší pořadí v dílčím turnaji). Pokud by byl i nához těchto hráčů shodný, pak rozhoduje nához 2. nejlepších hráčů z těchto týmů, případně hráčů s 1. nejlepším náhozem, pokud by byl i nához 2. nejlepších hráčů shodný. V případě absolutní shody (nenastane, je to jen teorie), budou oba týmy na stejné pozici. (např. dvě 2. místa, třetí místo nebude obsazeno)

Po odehrání všech dílčích turnajů je určeno pořadí týmů ve skupině, a to dle součtu bodů, které odpovídají jejich umístění v jednotlivých dílčích turnajích dle tohoto klíče:

 

  Turnaje na hracím místě
Pořadí v dílčím turnaji Zákl. turnaje I.-V. Finálový turnaj
První místo 6 12
Druhé místo 5 10
Třetí místo 4 8
Čtvrté místo 3 6
Páté místo (je-li ve skupině 5 týmů) 2 4

 

V případě, že vícero týmů získá ve skupině po odehrání všech dílčích turnajů shodný počet bodů, určí se jejich pořadí dle jejich umístění v posledním dílčím turnaji (tj. lepší umístění v posledním dílčím turnaji znamená v případě rovnosti bodů lepší konečné umístění ve skupině).

Každý hráč obdrží po odehrání dílčího turnaje sklenici piva (0,5 l) Gambrinus 10, pokud není stanoveno v dané provozovně jinak.

Turnaje základní části startují od 2.10.2023

Postup ze základní části do semifinále

Z hracích míst, kde se alespoň dvou turnajů zúčastnily alespoň 4 týmy, postoupí do semifinále 2 nejlepší. Z ostatních hracích míst postupuje 1 nejlepší tým.

 

SEMIFINÁLE

Týmy, které postoupí ze základní části do semifinále, rozlosuje Organizátor do skupin po 6 – 13 týmech. V rámci semifinále odehraje každý tým ve své skupině jeden dílčí turnaj, který se skládá ze 3 legů, které se hrají opět formou „High Score“ jako v základní části. Termín konání dílčího turnaje oznámí Garant každému týmu e-mailem zaslanému kapitánovi týmu.

Do semifinálového turnaje může tým nastoupit min. se 2 a max. se 4 hráči. Ovšem z toho vždy jen 2 hráči mohou mít u organizátora přidělenou kat. C, resp. D. Tzn., že v semifinále musí v případě tříčlenné sestavy být min. 1 a v případě čtyřčlenné sestavy min. 2 hráči bez přidělené kategorie, tzn. tzv. „ ryzí amatéři“.

Týmy s 2 – 4 amatéry přítomnými pro semifinále mohou nastoupit bez omezení jako v základní části. Tzn. Mohou nastoupit 2 - 4 hráči a započítávají se 3 nejlepší hráči týmu (vyhodnotí program).

Týmy jen s 1 amatérem pro semifinále mohou nastoupit s 2 – 3 hráči (v žádném případě nemohou hrát ve 4!), aby bylo garantováno, že výkon amatérského hráče bude započítán.

Týmy bez amatéra pro semifinále mohou nastoupit pouze ve 2 hráčích, ale přes jakýkoli výsledek nemohou postoupit do finále.

Pořadí týmů ve skupině se určí dle pravidel pro určení pořadí týmů v dílčím turnaji v základní části.

Počet týmů, které postoupí ze semifinále do finále určí Garant po ukončení registrace v závislosti na množství přihlášených týmů a tuto informaci zveřejní Garant.

Před startem je třeba prověřit soupisky všech týmů – všichni hráči se musí prokázat dokladem totožnosti s fotografií, kde bude uvedeno jméno, příjmení, místo bydliště a datum narození. Tyto údaje musí souhlasit s údaji na soupisce. Pokud hráč odmítne prokázat totožnost, nemůže nastoupit do turnaje.

FINÁLE GAMBRINUS CUPU

Ve Velkém finále, ve všech jeho částech, se hraje hra 501 SO (singl out). Hra začíná na skóre 501 a každá hozená šipka se odečítá. Chce-li hráč zvítězit, musí hráč hodit jako první v součtu 501 bodů. Neboli mu musí na terči zbýt přesná nula. Tzn., že v případě, kdy mu do konce zbývá např. 5 bodů, zvítězí jen v případě, že hodí šipkou 5, v případě, že hodí např. 4, zbývá mu 1 bod a musí další šipkou hodit 1. Jestliže ale místo 5 hodí např. 20, pak tzv. přehrál, jeho hod končí (i kdyby mu zbyly v ruce ještě 2 šipky) a hraje soupeř. V další sérii hráč opět začíná se skóre 5. Singl out (SO) je označení pro formu ukončení hry. Jedná se o nejsnazší zakončení, kdy k ukončení hry stačí hodin i základní pole s patřičnou hodnotou. Zároveň je ale možné zavřít hru i polem pro dvojnásobek, či trojnásobek, jestliže tento násobek odpovídá počtu bodů hráče na terči. Jeden leg se hraje na 15 kol. V případě, že nikdo z hráčů neukončí během 15 kol hru - leg, rozhodne o vítězi rozhoz na střed, který vždy zahajuje podávající hráč. Jestliže, nastanou situace, které neřeší tyto pravidla, jsou pro jejich posouzení rozhodující pravidla UŠO (k dispozici na webu sipky.org).

Základní část finálového turnaje

1. Hraje se švýcarským systémem (dle pravidel UŠO). Každý tým odehraje v základní části min. 6 utkání.
2. Každé utkání základní části se hraje na 3 terčích zároveň.
3. Utkání začíná rozhozem na střed. Vítězný tým z rozhozu je pro dané utkání Domácí tým.
4. Domácí tým pošle své tři hráče na tři určené terče pro utkání (např. 4, 5, 6). Následně pošle své tři hráče tým hostů.

V případě, že tým má v sestavě 1 hráče neamatéra, ten musí nastoupit vždy jen na pozici č. 3, tj. na 3. terč (v tomto případě na terč č. 6). V případě, že tým má v sestavě 2 hráče neamatéry, pak ti musí nastoupit vždy jen na 2. a 3. pozici, tj. na 2. a 3. terč (v tomto případě na terče č. 5 a 6). Poté již není možné provést změnu hráčů na jednotlivých terčích.

5. Každý lichý zápas (např. tj. na terči č. 4 a 6) vždy zahajuje (má tzv. podání) domácí hráč! Sudý zápas (na terči č. 5) zahajuje host.
6. Všichni hrají na 1 leg a vždy se porovnávají jen hráči na konkrétním terči. Za každou výhru na 1 terči, získává tým 1 bod.
7. Týmové utkání může skončit těmito výsledky – 3:0, 2:1, 1:2, 0:3.
8. Do tabulky švýcarského modelu získává tým tolik bodů, kolik jich získal celý tým v utkání (tzn., že 0, 1, 2 nebo 3). Tzn., že každý bod hráče je důležitý!
9. Ze základní části postupuje do finálového play off 32 nejlepších týmů a týmy, které mají stejně bodů jako tým na 32. místě.

PLAY OFF FINÁLOVÉHO TURNAJE

1. V play of se hraje KO systémem. Do play off se nasazuje se podle pořadí základní části. V případě postupu 32 týmů, hraje první kolo 1. s 32., 2. s 31. atd. V případě, že do play off postoupí více než 32 týmů, pak předkolo hrají 33. s 32., 34. s 31., atd.
2. Utkání předkola play off až po čtvrtfinále včetně se hrají stejným modelem jako v základní části. Vítězný tým postupuje, poražený končí.
3. Semifinále a finále se hrají na 3 vítězné body. Zápasy č. 1 - 3 jsou dle celodenního režimu. V případném 4. zápasu (jen za průběžného stavu 2:1, 1:2) se utká domácí hráč č. 1 a hostující hráč. č 2, v případném 5. zápasu (jen za stavu 2:2) se utká domácí hráč. č. 2 s hostujícím hráčem č. 1.
4. Neamatérští hráči mohou nastoupit v play off opět pouze na pozici č. 3. (je-li v týmu 1) nebo na pozici 2 a 3 (jsou-li v týmu 2)

Nejlepší týmy si rozdělí ceny za 250 000,- Kč. Hlavní cenou pro vítězný tým je finanční odměna ve výši 150 000,- Kč.

Ostatní ceny věnované Garantem, které mohou týmy účastnící se Projektu vyhrát, budou zveřejněny nejpozději do 15.11.2023, a to na webu www.gambrinuscup.cz.

Vítězné týmy jsou povinny převzít výhry v čase a místě stanoveném Garantem. Pokud některý tým výhru nepřevezme, výhra propadá a Garant se může rozhodnout, zda výhru udělí týmu, který skončil jako první za vítěznými týmy, anebo že cenu vůbec neudělí.

Srážková daň z výhry bude za výherce odvedena Garantem marketingové akce

Členové vítězných týmů převzetím příslušné výhry berou na vědomí, že výhru nelze u Garanta reklamovat.

V rámci realizace Projektu bude docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (č. 2016/679) (dále jen „ GDPR“).

Toto zpracování osobních údajů bude provádět Garant jakožto správce ve smyslu GDPR, přičemž bude zpracovávat osobní údaje fyzických osob zapojených v rámci jednotlivých týmů do turnaje, příp. rozhodčích, kteří budou jednotlivé dílčí turnaje řídit (dále jen „ Subjekty údajů“).

Osobní údaje Subjektů údajů bude Správce zpracovávat pro následující účely:

(a) realizace Projektu (registrace a jiné úkony potřebné pro organizaci Projektu);

(b) plnění zákonných povinností, např. dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; a

(c) marketingové aktivity spočívající v reklamě, propagaci a informování veřejnosti o činnosti Správce prostřednictvím sdělovacích prostředků, vč. přímého marketingu.

Právním základem zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely jsou:

(a) čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR v případě účelu spočívajícího v realizaci Projektu, jelikož registrací do Projekt vzniká mezi Správcem a účastníkem právní vztah k jehož naplnění je zpracování osobních údajů účastníka jakožto Subjektu údajů nezbytné;

(b) čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) v případě zákonných povinností Správce, pro jejichž naplnění je zpracování osobních údajů Subjektů údajů nezbytné; a

(c) čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v případě účelu spočívajícího v marketingových aktivitách Správce jakožto jeho oprávněném zájmu, pro jehož naplnění je taktéž zpracování osobních údajů Subjektů údajů nezbytné.

Osobní údaje Subjektů údajů bude Správce zpracovávat následujícími způsoby:

(a) osobní údaje pro realizaci Projektu a plnění zákonných povinností Správce budou získávány prostřednictvím registračního formuláře a v průběhu Projektu v podobě výsledkových listin jednotlivých týmů, a budou zpracovávány v digitální a písemné podobě;

(b) osobní údaje pro marketingové účely budou získávány formou pořizování fotodokumentace (příp. audio-vizuálního záznamu) z průběhu Projektu.

Správce bude pro výše uvedené účely zpracovávat následující kategorie osobních údajů Subjektů údajů:

(a) pro účely registrace a zajištění účasti v Projektu, stejně jako pro plnění zákonných povinností, bude Správce zpracovávat jednak obecné identifikační údaje Subjektů údajů jako jsou jméno, příjmení, e-mailová adresu a telefonní kontakt, označení týmu a výsledky týmů a jeho jednotlivých členů v průběhu Projektu;

(b) pro marketingové účely bude Správce zpracovávat podobizny, příp. projevy osobní povahy Subjektů údajů zachycené na fotografiích, příp. audio-vizuálním záznamu, pořízených v průběhu Projektu.

Osobní údaje, které bude Správce v souvislosti s Projektem zpracovávat, budou pocházet přímo od Subjektů údajů (budou poskytnuty v rámci registrace a/nebo získány fotografováním, resp. pořízením audio-vizuálního záznamu přímo v průběhu Projektu).

Zpracovávané osobní údaje Subjektů údajů budou poskytnuty Správcem následujícím kategoriím příjemců ve smyslu GDPR:

(a) zpracovatelům ve smyslu GDPR, které Správce pověří zpracováním osobních údajů Subjektů údajů (např. eventové agentury pomáhající s realizací Projektu, smluvní fotograf apod.);

(b) široké veřejnosti, která bude mít zájem obeznámit se s činností Správce prostřednictvím sdělovacích prostředků, na internetových stránkách Správce, sociálních sítích nebo na jiných veřejně přístupných místech, kde Správce zveřejní dokumentaci týkající se jeho činnosti.

Správce bude uchovávat osobní údaje Subjektů údajů zpracovávané v souvislosti s Projektem po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů zpracování, nejdéle však pod dobu:

(a) 1 rok po skončení konání Projektu v případě osobních údajů zpracovávaných pro účel realizace Projektu;

(b) v nezbytném rozsahu po dobu stanovenou závaznými právními předpisy v případě plnění zákonných povinností Správce (předpoklad 15 let s ohledem na § 636 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů);

(c) 3 roky od konání Projektu v případě osobních údajů zpracovávaných pro marketingové účely (po uplynutí této lhůty může dojít k využití osobních údajů jejich setrváním na již zveřejněných reklamních, propagačních a dokumentačních materiálech a nosičích, které jsou veřejně šířeny tiskem či elektronicky).

Správce nebude předávat žádné osobní údaje Subjektů údajů získané v souvislosti s Projektem do třetích zemí ani do mezinárodní organizace

Oprávněný zájem Správce na zpracování osobních údajů Subjektů údajů spočívá v informování veřejnosti o činnosti, kterou Správce vykonává v rámci svého předmětu podnikání. Jedná se o propagaci vlastní činnosti takového charakteru, u které lze očekávat, že z ní bude pořizována fotodokumentace nebo videozáznam.

Účastníci mají jakožto Subjekty údajů ve spojení se zpracováním jejich osobních údajů Správcem právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům které se jich týkají, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo odvolat kdykoli svůj souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu jakožto právním titulu. Za podmínek stanovených GDPR mají také právo vznést proti zpracování svých osobních údajů na právním základě oprávněného zájmu Správce námitky proti profilování a vůči zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Rovněž mají právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky nebo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky ( www.uoou.cz).

Za účelem uplatnění svých práv mohou Subjekty údajů kontaktovat Správce, příp. jím ustanoveného pověřence ve smyslu GDPR, a to prostřednictvím emailové adresy: personaldataprotection@eu.asahibeer.com .

Další informace o zpracování osobních údajů, zejména ve spojitosti s užitím internetových stránek Garanta, stejně jako další informace o právech Subjektů údajů, jsou obsaženy v dokumentu nazvaném Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů „cookies“ , který je dostupný na tomto odkaze: https://www.gambrinus.cz/podminky-uzivani a dále v dokumentu nazvaném „Ochrana soukromí“ dostupném na tomto odkaze: https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi .

Každý tým, resp. osoba tým registrující za sebe a v zastoupení ostatních členů týmu i za tyto členy, registrací:

(i) uděluje souhlas s:

· těmito Pravidly

· současně uděluje Garantovi svolení ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se zachycením podoby na

fotografiích a/nebo audio-vizuálním záznamu pořizovaných v rámci Projektu a s jejich následným použitím pro marketingové účely; a

(ii) prohlašuje, že bere na vědomí, že žádná práva a/nebo ceny či jiné výhody související s tímto Projektem nelze vymáhat soudní cestou a ani žádat o náhradní plnění, a že Garant a ani Organizátor nehradí týmům a jejich členům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na Projektu.

Garant je oprávněn kdykoli Projekt, i bez náhrady, zrušit a/nebo pozměnit jeho podmínky, vč. nahrazení výher jinými výhrami obdobného typu a hodnoty, a vč. změny těchto Pravidel, a to s účinností od zveřejnění jejich změny na webové stránce Projektu ( www.gambrinuscup.cz).

Tato Pravidla mohou být ve zkrácené formě prezentována v různých marketingových materiálech Garanta, avšak jedinou závaznou verzí těchto Pravidel je tato úplná a nezkrácená verze.

S žádostmi o informace ohledně Projektu se mohou týmy obracet na Garanta e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: info@gambrinuscup.cz.

V případě, že bude mít Garant podezření na podvodné, nepoctivé anebo nekalé konání ze strany některého soutěžního týmu, jeho člena anebo osoby, která týmu napomohla či mohla napomoci k získání bodů, cen, anebo jiných výhod plynoucích z Projektu, anebo pokud k takovému konání dojde, může být tým z Projektu vyloučen. Vyloučen může být tým i v případě jakéhokoliv konání v rozporu s těmito Pravidly a všeobecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí Garanta o vyloučení je konečné, bez možnosti odvolání.

Garant, a ani Organizátor, neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí týmu v Projektu, ani nezodpovídají za doručení e-mailové či poštovní komunikace s výjimkou případu, kdy nedoručení sami zaviní.

Tato Pravidla a podmínky Projektu se řídí právním řádem České republiky.

Tato Pravidla jsou účinná od 24. 8. 2023